מהי הודעה מוקדמת?

סעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001, קובע כי על המעסיק ליתן הודעה מוקדמת לעובד לפני פיטורים ועל העובד ליתן הודעה מוקדמת לפני התפטרות.

עובדים שברצונם להתפטר ממקום עבודתם מחוייבים על פי החוק למסור למעסיק הודעה מוקדמת בכתב בטרם ההתפטרות.

ההודעה המוקדמת צריכה להימסר מראש בהתאם למשך הזמן בו עובד העובד אצל אותו מעסיק.

כאשר עסקינן בעובד בשכר חודשי שהינו בעל וותק של שנה ומעלה, מחויב העובד למסור למעביד שלו הודעה מוקדמת בת חודש ימים לפני התפטרותו.

ובמידה והעובד בשכר חודשי הינו בעל ותק של פחות משנה מחויב למסור למעביד שלו הודעה מוקדמת מראש של יום כנגד כל חודש עבודה וזאת עד לתקופת עבודה של חצי שנה. ובגין כל חודש נוסף יומיים וחצי נוספים.

כאשר הצדדים עורכים הסכם עבודה ניתן להסכים על תקופה ארוכה יותר ממה שקובע החוק במידה וקבעו הצדדים תקופת הודעה מוקדמת של חודשיים והמעסיק פיטר את העובד ונתן לו הודעה מוקדמת בת חודש הרי שבמקרה כזה יהיה זכאי העובד לתמורת הודעה מוקדמת של חודש.

יחסי העבודה בין הצדדים מגיעים לסיומם בתום ההודעה המוקדמת כאשר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת מתייצב העובד לעבודה עד לסיום התקופה.

עובד שלא פעל בהתאם לחוק ולא מסר הודעה מוקדמת למעסיק טרם התפטרותו יחויב לשלם למעסיק פיצוי בסך השווה לשכר שהיה זכאי לו בתקופת ההודעה המוקדמת.

ימי ההודעה המוקדמת נספרים באופן קלנדרי ואין הכוונה לימי עבודה בפועל.

השארת תגובה